Nyhedsbrev oktober 2018

Kære kolonister i Pindemosen.

Hermed et nyhedsbrev, som fortæller om lukning, sidste fællesarbejdsdag, sæsonafslutning, vintertanker og sæson 2019Kære kolonister.

Vi håber, I har haft en dejlig sæson - sommeren har i hvert fald været varm, tør og helt fantastisk, også selv
om der skulle vandes ekstra. Snart er det tid til at sige tak for i år og ønske hinanden god vinter. I det
følgende kan I både læse lidt om det, der skal ske fremover, og om det vigtigste siden forrige nyhedsbrev.

LUKNING FOR SÆSONEN


  • Vand og veje lukkes i weekenden den 27. og 28. oktober 2018. Husk at rense din brønd for jord og
    rødder, så vandmændene kan komme til.
  • Skralderummet lukkes allerede torsdag den 25. oktober 2018.
  • Fællesarbejde for sidste gang i denne sæson er søndag den 28. oktober kl. 9 til 12. Umiddelbart
    efter er der ”tak for i år” med grillpølser (kylling og gris) og drikkevarer (med og uden alkohol) for
    alle i Pindemosen på gårdspladsen foran kontoret.
  • Kontoret er åbent for sidste gang i sæsonen søndag den 28. oktober kl. 10 til 12.

KONTAKT TIL FORMANDEN
Pindemosens nye formand, valgt på den ekstraordinære generalforsamling den 23. september (se
nedenfor) Lars B. Nielsen fra have 100, kan kontaktes på telefon 2134 8786 kl. 16-20 hver mandag, tirsdag,
onsdag og fredag. Pindemosens mail læses og besvares én gang dagligt. Bestyrelsen fordeler opgaverne
imellem sig og forsøger at nå det hele i et rimeligt tempo, men I skal dog ikke regne med, at arbejdet bliver
løst fra dag til dag. Vi beder om jeres tålmodighed.

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 23. SEPTEMBER 2018
Bestyrelsen håber, at det ikke bliver en tradition at holde en ekstra generalforsamling den 23. september,
som det nu har været tilfældet to år i træk. I år var årsagen nyvalg af formand og 1 bestyrelsesmedlem, da
formand Susan Antonsen og næstformand Torben Jæger Nielsen havde trukket sig fra hhv. formands- og
næstformandsposten før valgperiodens udløb. Der mødte repræsentanter op for 66 haver.
Lars B. Nielsen, have 100, blev enstemmigt valgt som ny formand uden modkandidater. Eva Andreasen,
have 20, der havde beklædt suppleantposten, stillede op til bestyrelsen og blev ligeledes valgt uden
modkandidater.
Bestyrelsen lagde op til valg af 2-3 suppleanter, og følgende blev valgt: Dorte Broberg fra have 47, Solveig
Pors Nielsen fra have 68 og Stefan Olsen fra have 66.
Bestyrelsen har umiddelbart bagefter konstitueret sig med Lene Torp, have 70, som næstformand.

HJEMMESIDEN
Lene Torp er tovholder på opdatering og pasning af Pindemosens hjemmeside, og arbejdet er godt i gang.
Bestyrelsen er opmærksom på ønsket fra jer kolonister om at få medlemssiden til at fungere optimalt, så
der igen kan opstå dialog på siden mellem os alle sammen, når der er brug for det - ris, ros, opgaver,
overskud og løsninger. Opgaven er i proces. Vi vil ligeledes lægge oversigten over fast fællesarbejde på
hjemmesiden. Finder du noget på hjemmesiden, der skal rettes, så tøv ikke med at sende en mail til
bestyrelsen.

VORES TRAILER ER FORSVUNDET
Vores trailer har været fjernet fra sin plads ved skralderummet siden august, og selv om vi har efterlyst den
internt flere gange, er den desværre ikke kommet til veje. Vi har derfor politianmeldt den som stjålet.

PINDEMOSENS PRIS 2018
Den 1. september var sidste frist for at opstille kandidater til Pindemosens Pris, og i år modtog bestyrelsen
heldigvis en hel håndfuld forslag. Bestyrelsen valgte at uddele Pindemosens Pris til Kim Jensen fra have 111,
indstillet af Martin Hvid med denne begrundelse: ”Kim er altid hjælpsom, tjenstvillig og godmodig - en rigtig
kolonist”. Bestyrelsen ønsker Kim til lykke, og den konkrete belønning på diplom og gavekort uddeles til
prisvinderen på den ordinære generalforsamling i 2019.
Pindemosens Pris uddeles hvert år til en kolonist, som har gjort en særlig indsats for fællesskabet, for
trivslen eller for sin have. Prisen kan ikke søges, men tildeles suverænt af bestyrelsen. Alle kolonister kan
byde ind med forslag til prisvinder i løbet af sæsonen.
Bestyrelsen opfatter prisen som vores egen tidssvarende efterfølger af Kolonihaveforbundets
havepræmiering, som vi for andet år i træk ikke har deltaget i pga. alt for ringe interesse. Vi har opfordret
Nordsjællandskredsen til at drøfte en modernisering eller en nedlæggelse af havepræmieringen med
Forbundet. Dette er sket på mundtligt plan uden at møde lydhørhed i Forbundet. Andre haveforeninger i
kredsen er enige med os i Pindemosen og har fravalgt at deltage i havepræmieringen.

SALG i 2018
Vi har i sæsonen solgt 10 huse, og vi har 2 huse mere til salg, som vi håber at nå inden lukning. Der har dog
været problemer med håndteringen af Forbundets elektroniske vurderingssystem, som har krævet en ny
gennemgang, hvilket desværre har haft opsættende virkning for yderligere salg.

INTERN og EKSTERN VENTELISTE
Pindemosens venteliste ligger i skrivende stund på 37 personer, og det er toppen, når vi sammenligner os
med de øvrige haveforeninger i Nordsjællandskredsen.
Husk, at der ligger beslutning om, at hvis du som kolonist er interesseret i at købe et bestemt hus, kan du
komme på den interne venteliste ved henvendelse på mail, telefon eller ved besked i postkassen. Er flere
interesserede i samme hus, er det den kolonist med længst anciennitet i Pindemosen, der har fortrinsret -
og ikke opskrivningstidspunktet.

GENERALFORSAMLING I 2019
Bestyrelsen har reserveret Damgården til næste ordinære generalforsamling, som vi inviterer til søndag den
24. marts kl. 11. Lige inden sæsonstart. Reserver dagen allerede nu.

FÆLLESARBEJDE
Husk, at hver have er forpligtet til at deltage i fællesarbejdet med 9 arbejdstimer pr. sæson, jf.
vedtægternes § 9 og ordensreglerne stk. 13. Undtaget herfra er medlemmer over 70 år samt de, der på en
generalforsamling er valgt til bestyrelse og udvalg. Der har været meget stort fremmøde til
fællesarbejdsdagene i år, og tak for det. Det er godt for foreningen og godt for fællesskabet. Mangler du
stadig timer, har du mulighed for at indhente 3 timer søndag den 28. oktober. Manglende timer faktureres
med kr. 450,- pr. time, når opgørelsen er gjort endeligt op, som aftalt på generalforsamlingen i marts i år.
Der er stadig en hel del opgaver på området, som kan gøres til fast fællesarbejde, og har du en ide til en
opgave - nu eller hen over vinteren - som du gerne vil påtage dig fast i næste sæson, er du velkommen til at
kontakte tovholder for fællesarbejdet Eva Andreasen eller skrive til bestyrelsen. Som nævnt ovenfor følger
oversigten over fællesarbejde på Pindemosens hjemmeside.

FÆLLESSPISNING
Bestyrelsen har i denne sæson forsøgt sig med flere nye initiativer for at fremme fællesskabet, og det tiltag,
der ubetinget har haft størst succes, er invitationen til fællesspisning/Pindemosens folkekøkken. Vi har spist
sammen 3 gange, og der er stemning for, at vi gentager arrangementet i 2019.
Der er både brug for et køkkenhold og for en masse gæster, der enten hjælper med at dække bord eller
med at rydde op. Prisen har ligget på omring 40 kr. pr. middag, der er tilbudt billige drikkevarer, og kaffen
har indtil nu været på arrangørernes regning. Kager er også blevet doneret til dessert.
Bestyrelsen vil sørge for reservering af Damgården og for invitationer, formidling af arrangementet og
styring af tilmeldinger, men derudover er det op til jer kolonister at gøre fællesspisningen til en god
anledning til mødes på kryds og tværs. Vi foreslår fællesspisning den anden tirsdag i måneden hen over
sæsonen, og derfor er det planen, at vi begynder tirsdag den 9. april. I hører naturligvis nærmere inden
sæsonstart.

ADRESSEÆNDRING
Husk, at du har pligt til at meddele bestyrelsen adresseændring senest 2 uger efter, at ændringen er sket, jf.
Pindemosens vedtægter § 4 stk. 2.

Helsingør, 14. oktober 2018
På bestyrelsens vegne
Marianne Tinggaard
sekretær
Åbn Pdf-fil

Skriv en kommentar

hCaptcha