NYHEDSBREV JULI 2018

Kære kolonister.

Vi er allerede over halvvejs igennem sæsonen, og i det store hele er alt fint. Herunder kan du læse om de vigtigste begivenheder siden seneste nyhedsbrev, der udkom i januar måned .

GENERALFORSAMLING 22. MARTS 2018 SAMT EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 17. APRIL 2018:

Forløb fint og med en god stemning. 35 haver var repræsenteret, og ud over diverse valg blev det vedtaget,
at prisen for udeblivelse fra fællesarbejde nu koster kr. 450 pr. time. Det skete med 56 stemmer for og 14
imod. Desuden var der overvejende stemning for at gå videre med planerne om et fælleshus - 8 stemmer
imod. Alle ændringsforslag til vedtægterne blev endeligt vedtaget på den ekstraordinære GF. Yderligere
information kan læses i referaterne, som findes på www.pindemosen.dk under Seneste nyt.


MEDLEMSMØDET DEN 17. MAJ:
Omkring 30 kolonister mødte op til hyggeligt dækkede borde med kaffe, snack, vin og øl. Efter en kort
introduktion fra bestyrelsen, godt suppleret fra flere af de mangeårige medlemmer, gik snakken ubesværet
og uformelt. Tak til arrangementsgruppen for dette initiativ, som bestyrelsen tænker at gentage med jævne
mellemrum.


PINSEMORGEN:
Arrangementet foregik på plænen ved det gamle gashus, hvor festudvalget havde rejst foreningsteltet.
Vejret var dejligt, der blev spillet harmonika og sunget flagsang, imens flaget gik til tops, og efterfølgende
var der kaffe, morgenbrød, wienerbrød og en “skarp”til mere harmonikamusik og sang. Tak til festudvalget
og alle de fremmødte for at gøre denne pinsemorgen så skøn.


NYT FRA ARRANGEMENTGRUPPEN:
Arrangementsgruppen, der ikke er en konkurrent til festudvalget, men et ekstra tilbud til jer kolonister, er
rigtig godt tilfreds. Velkomst- og medlemsmødet, jf. ovenfor, samt kurset i pileflet i maj måned gik vældig
godt. I juni inviterede vi til Åben Havelåge, og selv om der ikke var overvældende mange deltagere, hverken
som værter eller som besøgende, så er det en event, som vi vil gentage fra tid til anden. Deltagerne fik en
masse ny viden om hinanden, så huse og haver og blev inspirerede, og vi fik frem for alt en fornemmelse af,
hvor forskelligt man kan indrette sig i en kolonihave. Søndag den 1. juli havde vi loppemarked, og
interessen for at få en stand var helt i top. Vejret var fantastisk, og mange fandt lige dét, de manglede.
I august, nemlig torsdag den 16. august kl. 18.30, vil gruppen forsøge sig med Pindemosens Folkekøkken.
Hvis interessen er der! Nærmere information følger efter sommerfesten. Tjek opslagstavlen og alle vores
andre info-kanaler. Vi glæder os til at se rigtig mange af jer. I fællesskab støtter vi op om VORES forening.
2 Vi erindrer også om, at Nabohjælp og Byttebank i form af opgaver/tjenester/byttearbejde er en opfindelse,
som foregår hele sæsonen, spontant og hver dag, hvis der er behov for det. Kom med et opslag på en af
infokanalerne, når du har brug for hjælp eller kontakt Marianne i have 58, der sørger for formidlingen. Det
kan fx være en tur på skraldepladsen, hjælp til tunge løft eller klipning af hækken øverst oppe i bytte med fx
lugning, græsslåning, vinduespudsning, lån af redskaber, lån af strøm osv. Der er ingen grænser, når vi vil
hjælpe hinanden.


OVERSVØMMELSEN PÅ FESTPLADSEN I VINTEREN/FORÅRET 2018:
Den viste sig at stamme fra fækalier, papir og urin, som er tømt ud i en af Pindemosens drænbrønde eller
søer, for så til slut at ende i den store opsamlingsdrænbrønd ved Klostermosevej/have 25, der blev stoppet
helt til og derfor stoppede resten af drænsystemet. Kommunen, Beredskabet og Miljømyndighederne har
været på banen i den forbindelse, og vi har fået en meget kraftig reprimande, som vi er blevet bedt om at
sende videre til medlemmerne.


Denne oversvømmelse - som var ganske voldsom og tæt på at gå ind i nogle af husene - har kostet VORES
kommune en formue, hvilket er HELT UACCEPTABELT.


Det skal endnu en gang nævnes, at der ikke er tilsluttet kloak noget sted i Pindemosen. Alle brønde er kun
drænbrønde, der leder overskydende vand væk til søerne og drænbrønde for at ende i den store
opsamlingsdrænbrønd. Hvis man tømmer sit toilet i en af drænbrøndene, lander det derfor i søerne,
hvorfra det transporteres videre til den store opsamlingsdrænbrønd. Her kan man måle (og nogle gange se)
de fækalier og det papir, der er hældt ud.


HVIS VI OPDAGER, AT DU TØMMER DIT TOILET ELLER LEDER DINE TOILETSKYL UD I EN AF PINDEMOSENS SØER ELLER DRÆNBRØNDE, BLIVER DU EKSKLUDERET MED ØJEBLIKKELIG VARSEL.


LOVLIGGØRELSE VED KØB OG SALG:
Hvis du har købt et hus med ikke godkendte installationer, toilet, træer/buske, der skal beskæres mv., har
du fået en dato for, hvornår dette skal være lovliggjort. Husk at give bestyrelsen besked, når arbejdet er
udført, så vi kan komme og godkende det. På et tidspunkt går vi en besigtigelsesrunde og tjekker op hos
dem, vi ikke har hørt fra. Dato sendes ud i forvejen.


TIDLIGERE HAVE 17:
Kommunen/Park & Vej har endelig fjernet hækken rundt om have 17. Man har planeret jorden og sået
græs, og området indgår nu som en del af festpladsen. Træerne i området vil i nærmeste fremtid blive
beskåret, og hækken mellem den tidligere have 17 og den lange gangsti til have 19 vil ligeledes blive
fjernet.


HEGN OM SØERNE:
Hegnene omkring alle søerne er i en ualmindelig dårlig forfatning. Hvis de skal skiftes, bliver det en
betydelig udgift for foreningen. Vi har fået kommunens tilladelse til at fjerne dem og fritlægge søerne,
hvilket dels vil gøre fællesområdet smukkere, dels gøre det nemmere at klippe, beskære og ordne.
Bestyrelsen har besluttet at lade generalforsamlingen 2019 beslutte, om vi skal fjerne hegnene.


ENERGINET - REPARATION EFTER NEDGRAVNING AF ELKABLER:
Energinet er nu næsten færdig med at reetablere vejene og området under højspændingsmasterne. Da
området sætter sig, har vi forbeholdt os ret til i foråret 2019 at bede om en afretning af veje,
parkeringsplads mv. Desuden mangler der at blive plantet nogle træer som erstatning for de træer, der blev
fældet ved Vestkilen. Medlemmerne i området er imidlertid glade for kikket til marken, så derfor udvælger
3 vi i samarbejde med vores “nær”gartner et andet sted i Pindemosen, hvor de nye træer bliver plantet i
nærmeste fremtid.


SKELLET MELLEM PINDEMOSENS OG KOMMUNENS GRUND (BAG HAVERNE 25 TIL 63):
I slutningen af 2016 fældede Center for By, Land og Vand alle buske og træer over 1 meter i området bag
Pindemosen, helt ude fra Klostermosevej ved have 25 til området bag have 72. Undtaget var
(mærkværdigvis) meget store træer, som står helt tæt på skellet ind til Pindemosen, og som flere steder
hænger ind over husene i dette område.


Området bag haverne 25 til 63 er nu vokset op med 1000vis af selvsåede Birketræer, Gyldenris og Pileurt,
som spreder sig ind i kolonihaverne. Sammen med de meget store træer er dette et problem, som vi har
bedt centeret om at vurdere. Man har lovet os en besigtigelse engang i august 2018.


BEPLANTNING TÆT PÅ HÆKKEN:
Du skal være opmærksom på, at buske skal holdes 1 meter fra hækken og træer 2 meter fra hækken,
hvilket betyder, at beplantning tættere på hækken ikke må være højere end selve hækken, da maks. højde
på hækken ellers ingen mening har. Det betyder, at du jævnligt skal beskære og klippe, ligesom du gør med
din hæk, således at buske og træer ikke “pludselig” er 2-3 meter høje.


FRI OS FRA AFFALD, CIGARETSKODDER OG HUNDELORTE:
Heldigvis er det ikke mange, der smider affald og cigaretskodder eller glemmer at samle deres hundelort
op. Men der er stadig nogle, der gør dét - både på vores veje og på vores parkeringspladser - og det er en
splint i øjet på mange af os. Så tag venligst dine efterladenskaber af den ene eller den anden art med dig.


KØRSEL INDE I PINDEMOSEN:
Der bliver kørt meget og alt for stærkt inde på Pindemosens små jordveje, som efterhånden er noget
miserable. Vi henstiller til, at alle (også gæster) overholder Pindemosens ordensregler, hvor der står flg.:
“Motorkørsel med materialer må finde sted med højst 15 km i timen alle dage indtil lørdag kl. 17. Der må
ikke køres på søn- & helligdage. Der må IKKE parkeres inde på Pindemosens område, hvilket betyder, at kun af- og pålæsning er tilladt. Der KAN søges om dispensation til kørsel alle dage - fx til handicapkørsel”.
Vi vil bede Jer, der får avisen leveret med bud om natten, om at kontakte Jeres leverandør for overholdelse
af Pindemosens regler.


KOLONIHAVEFORBUNDET:
Er som bekendt flyttet i nye lokaler, har udvidet med flere medarbejdere og hævet vores kontingent. Men
servicen har de til gengæld slækket på i den grad. Vurderingssystemet har ikke fungeret i omkring en
måned, de besvarer ikke vores henvendelser, og her i kolonihaveforeningernes højsæson har de kun åbent
mandag til torsdag fra kl. 10 til kl. 12 pga. ferie …!


Pindemosen er desværre via vores lejekontrakt med Helsingør Kommune forpligtet til at være medlem af
Kolonihaveforbundet. Bestyrelsen mener, at vi kan bruge medlemskontingentet på en betydelig bedre
måde, hvis det var muligt at melde Pindemosen ud af Kolonihaveforbundet. Bestyrelsen vil have dette in
mente næste gang, der skal forhandles lejekontrakt med Helsingør Kommune.


FORSYNING HELSINGØR:
Som tidligere skrevet har Forsyning Helsingør i en årrække (måske altid) opkrævet Pindemosen for
affaldstømning helårligt trods det faktum, at vi har lukket 5 måneder om året, som vi hvert år har gjort
opmærksom på. Efter nogen forhandling og et krav om tilbagebetaling for 10 år har Forsyningen indvilliget i
4 at refunderer differencen mellem helårstømning og rent faktisk antal tømninger for 3 år - i alt kr. 10.795,92.
Dette er vi ikke tilfredse med, og vi har foreslået et kompromis med tilbagebetaling for 6 år, som afventer
behandling i Forsyning Helsingør.


EN BØN FRA PINDEMOSENS KASSERER:
Husk at tilmelde din betaling til PBS, da det koster foreningen ekstra arbejde og dyre bankgebyrer at sende
opkrævninger ud.


FÆLLESARBEJDE:
Prisen for udeblivelse fra fællesarbejde er steget til kr. 450 pr. time, og det har hjulpet helt gevaldigt; rigtig
mange møder nu op. Husk, at forsikringen vedr. fællesarbejde kun dækker foreningens medlemmer. Da
fællesarbejde også er en social foranstaltning, hvor vi hjælper hinanden med at holde området, accepterer
vi kun, at foreningens medlemmer udfører fællesarbejde.


UDBYGNING TIL 60 M2 UNDER TAG:
Som vi af byrådet fik tilladelse til i maj 2017 er indtil videre strandet i By, Plan- og Miljøudvalget (som står
for byplanlægning, nabohøring mv.) og været på udvalgets møde i april 2018. Her har de besluttet at
udsætte sagen indtil videre pga. travlhed?


ADRESSEÆNDRING:
Husk, at du har pligt til at meddele bestyrelsen adresseændring senest 2 uger efter, at ændringen er sket, jf.
Pindemosens vedtægter § 4 stk. 2.


BRANDFORSIKRING:
Alle medlemmer har pligt til at tegne en brandforsikring på deres hus, og enhver skal kunne dokumentere
det på forlangende.


PINDEMOSENS HJEMMESIDE:
Det har stået lidt sløjt til med opdatering af vores hjemmeside www.pindemosen.dk, da vi har (for) meget
at lave, og ingen af os rigtigt er kompetente til webmaster arbejdet. Bestyrelsesmedlem Lene Torp (have
70) har nu påtaget sig opgaven sammen med bestyrelsesmedlem/sekretær Marianne Tinggaard (have 58).


Helsingør, den 18. juli 2018
På bestyrelsens vegne
Susan Antonsen

Formand og redaktør

Skriv en kommentar

hCaptcha